ارتباط با مدیر بازرگانی / Business Contact Manager

برای ارتباط با مدیر بازرگانی و واحد صادرات می توانید از ایمیل زیر استفاده نمایید  :

To contact Commercial Director and Export department can use the following email:

shabrang.majid@gmail.com

                                                                                                                                           info@shabrangco.com