مواد سخت کننده

هاردنر نیم پلی استر

پراکسید ( سخت کننده )77

کبالت   ( شتاب دهنده )